Arvioitu lukuaika: 12 minuuttia
, , , ,

Lapsen tunnesäätely – opas tunteiden säätelyyn!

Lapsen tunnesäätely – opas tunteiden säätelyyn!

Lapsen tunnesäätely kehittyy aikuisen esimerkin ja kärsivällisyyden avulla. Aikuisen empaattisuus ja aito läsnäolo auttavat lasta tuntemaan olonsa turvalliseksi, jolloin lapsi uskaltaa ilmaista tunteitaan avoimesti. Lapsen tunnesäätely tarkoittaa kykyä hallita ja säädellä omia tunteitaan erilaisissa tilanteissa.

Lapsen tunnesäätely auttaa lasta selviytymään haasteista, kehittämään sosiaalisia taitoja ja vahvistamaan itsetuntoa. Lapsen tunnesäätely tarkoittaa taitoa käsitellä omia tunteita niin, etteivät ne kasva ylivoimaisen suuriksi lapselle itselleen. Tunteiden säätelyn ongelmat näkyvät tunteiden hallitsemattomuutena. Arjessa toimiminen onnistuu parhaiten silloin, kun ei ole jatkuvasti omien tunteiden vietävänä. Omia tunteita on mahdollista oppia säätelemään jo vauvaiästä alkaen, vanhemman avustuksella. Käytännössä tämä tapahtuu aivan vaistonvaraisesti, kun vauvaa kanniskellaan ja annetaan paljon positiivista huomiota.

Lapsen tunnesäätely kehittyy varhaislapsuudesta alkaen ja jatkuu läpi elämän. Lapsen tunnesäätelytaitoja voi tukea tarjoamalla turvallisen ja kannustavan ympäristön, jossa hän voi harjoitella tunteiden käsittelyä ja ilmaisua. Vanhemmat ja muut aikuiset voivat auttaa lapsia kehittämään tunnesäätelyä esimerkiksi rohkaisemalla lasta puhumaan tunteistaan, opettamalla heille rauhoittavia tekniikoita, kuten hengitysharjoituksia, ja näyttämällä omalla esimerkillään, miten tunteita voi säädellä rakentavasti. Lapsen raivokohtaukset ovat normaali näky lapsiperheissä ja kertovat lapsen tunnesäätelytaitojen puutteesta. Omia tunteita säätelemällä on mahdollista oppia myös paremmin tuntemaan itseään ja sen hetkisiä tarpeitaan. Tunnesäätelytaidot tukevat valtavasti mielemme hyvinvointia.

Mitä lapsen tunnesäätely on?

Tunnesäätely on taito, joka kehittyy koko elämän ajan. Se alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu aikuisuuteen asti. Vanhempien ja muiden kasvattajien tehtävänä on tukea lapsen tunnesäätelyn kehitystä tarjoamalla turvallinen ja kannustava ympäristö, jossa lapsi voi oppia tunnistamaan, ilmaisemaan ja käsittelemään tunteitaan.

Lapsen tunnesäätely tarkoittaa tunteiden hallinnan ja säätelyn prosessia, joka auttaa meitä sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin. Tunnesäätelytaidoilla on suuri merkitys kokonaisvaltaisen hyvinvointimme ja mielenterveytemme kannalta ja juuri siksi näiden taitojen vahvistaminen on lapsen elämässä ensiarvoista. Tunnesäätely sisältää tunteiden tunnistamisen, ymmärtämisen, ilmaisemisen, säätelyn ja sopeuttamisen taitoja, jotka ovat välttämättömiä sosiaalisen vuorovaikutuksen, päätöksenteon ja ongelmanratkaisun kannalta. Lapsille tunnesäätelytaitojen oppiminen on tärkeä osa heidän sosiaalista, emotionaalista ja kognitiivista kehitystään.

Tunnesäätelyn keskeisiä osa-alueita:

 1. Tunteiden tunnistaminen: Kyky tunnistaa omat ja muiden ihmisten tunteet on perusta tunnesäätelylle. Tämä taito auttaa lapsia ymmärtämään, mitä he kokevat ja miten heidän tulisi reagoida erilaisiin tilanteisiin.
 2. Tunteiden ymmärtäminen: Tunteiden ymmärtäminen sisältää tunteiden syiden, seurausten ja merkityksen tiedostamisen. Lapset, jotka ymmärtävät tunteitaan, pystyvät paremmin hallitsemaan niitä ja reagoimaan tilanteisiin joustavasti.
 3. Tunteiden ilmaiseminen: Tunteiden rakentava ilmaiseminen on tärkeä osa tunnesäätelyä. Lapset tarvitsevat taitoja ilmaista tunteitaan selkeästi ja rakentavasti, jotta he voivat viestiä tarpeistaan ja kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta.
 4. Tunteiden säätely: Tunteiden säätely tarkoittaa tunteiden voimakkuuden, keston ja ilmaisun hallintaa. Tunteita säädellään omia ajatuksia muokkaamalla ja erilaisilla rauhoittumismenetelmillä, kuten hengittelyllä.
 5. Tunteiden sopeuttaminen: Tunteiden sopeuttaminen tarkoittaa tunteiden muokkaamista tai säätämistä tilanteen mukaan. Lapset, jotka osaavat sopeuttaa tunteitaan, pystyvät paremmin selviytymään haasteista, kohtaamaan pettymyksiä ja rakentamaan positiivisia suhteita muihin.

Lapsen tunnesäätely kehittyy aina yksilöllisesti ja eri lapset saattavat tarvita erilaista tukea ja ohjausta. Jotkut lapset voivat kohdata haasteita tunnesäätelyn kanssa, esimerkiksi ylivilkkauden, ahdistuksen tai muiden tunne-elämän vaikeuksien vuoksi. Näissä tapauksissa voi joskus olla hyödyllistä kääntyä ammattilaisen, kuten psykologin tai terapeutin puoleen.

On tärkeää muistaa, että lapsen tunnesäätelytaitojen oppiminen on jatkuva prosessi, joka kestää koko elämän ajan. Vanhempien ja muiden aikuisten tehtävä on tukea lasta tässä prosessissa ja tarjota hänelle työkaluja ja resursseja, joita hän tarvitsee kehittyäkseen itsenäiseksi, empaattiseksi ja emotionaalisesti vakaaksi.

Miten tukea lapsen tunnesäätelyä?

Lapsen tunnesäätelyä tuetaan opettamalla lapselle erilaisia rauhoittumistekniikoita, kuten rauhallista hengittämistä. Aikuinen on lapselle tärkeä roolimalli tunnesäätelytaitojen oppimisessa. Lapsen on oleellista oman hyvinvointinsa kannalta oppia, että omaan tunnetilaan on mahdollista vaikuttaa.

Lapsi oppii vähitellen vanhemman avulla säätelemään tunteitaan ja omaa käyttäytymistään. Kyky omien tunteiden säätelyyn kehittyy jo vauvaiästä alkaen. Vanhempi auttaa säätelemään lapsen tunnetiloja toimimalla itse mallina, ikään kuin peilinä lapsen edessä. Esimerkin kautta lapsi oppii, kuinka missäkin tilanteessa kannattaa toimia. Jokainen tunne on sallittu mutta on eri asia mitä päätämme tehdä niiden kanssa ja kuinka reagoimme niihin. Tunteiden sopivaa ilmaisua on hyvin tärkeää kehittää ihan jokaisen lapsen kohdalla. Lapsen tunnesäätely kehittyy vuorovaikutuksessa lähimpien aikuisten kanssa. Tunteiden sanoittaminen ja tunteiden säätelyn tukeminen auttavat lasta tunnistamaan omia tunteitaan sekä kuuntelemaan oman kehon viestejä.

Lapsen tunnesäätely vahvistuu näillä keinoilla:

 1. Rauhoittumistekniikat: Opeta lapselle erilaisia rauhoittumistekniikoita, kuten syvään hengittäminen, laskeminen kymmeneen tai mielikuvaharjoitukset. Nämä tekniikat auttavat lasta rauhoittumaan silloin, kun tunteet käyvät liian voimakkaiksi.
 2. Keskustele tunteista: Keskustele lapsen kanssa säännöllisesti hänen tunteistaan. Auta lasta tunnistamaan erilaisia tunteita ja niiden syitä. Tämä auttaa lasta ymmärtämään tunteitaan ja kehittämään parempaa tunnesäätelyä. Älä jätä lasta yksin selviämään suurten tunteiden keskellä, vaan pysy koko ajan sopivan etäisyyden päässä ja anna lapsen itse tulla luoksesi kun on siihen valmis. Lapsen on tärkeä tietää, että tunne ja teko ovat eri asioita ja vaikka kaikkia tunteita saa tuntea, ketään ei saa silti satuttaa sen takia että itsestä tuntuu pahalta.
 3. Tarjoa turvallinen ympäristö: Luo lapselle turvallinen ja kannustava ympäristö, jossa hän voi ilmaista tunteitaan vapaasti ilman pelkoa arvostelusta tai torjunnasta. Tämä auttaa lasta oppimaan, että tunteet ovat luonnollisia ja niiden ilmaiseminen on sallittua.
 4. Ole hyvä roolimalli: Lapsi oppii paljon tunnesäätelyä vanhempien esimerkin kautta. Näytä lapselle, miten käsittelet omia tunteitasi rakentavalla tavalla ja jaa kokemuksiasi hänelle. Ole avoin omista tunteistasi ja pyri olemaan rauhallinen ja empaattinen.
 5. Kannusta ongelmanratkaisuun: Opettele yhdessä lapsen kanssa erilaisia ongelmanratkaisutaitoja, kuten neuvottelua, kompromissin tekemistä ja muiden näkökulmien ymmärtämistä. Tämä auttaa lasta oppimaan, että hän voi vaikuttaa omaan tunnetilaansa ja tilanteisiin ympärillään.

Miksi lapsi tarvitsee aikuista tunteiden säätelyyn?

Lapsen tarvitsee aikuisen tukea kehittyäkseen omissa tunnesäätelytaidoissaan. Turvallinen kiintymyssuhde luo perustan lapsen tunnesäätelytaitojen kehittymiselle ja lapsen empaattisen ja ymmärtävän kohtaamisen avulla lapsi oppii sietämään ja käsittelemään myös itse omia tunteitaan.

Lapsen tunnesäätely ja sen vahvistaminen on hyvin tärkeä osa lapsen kasvua ja hyvinvointia. Aikuisen rooli lapsen tunnesäätelyn tukemisessa on merkittävä, sillä lapsi tarvitsee turvallisen ja kannustavan ympäristön, jossa hän voi oppia käsittelemään tunteitaan tehokkaasti.

Aikuisen tuki lapsen tunnesäätelyssä on oleellinen seuraavista syistä:

 1. Turvallisen kiintymyssuhteen luominen: Lapsen ja aikuisen välinen turvallinen kiintymyssuhde on perusta lapsen tunnesäätelyn kehitykselle. Kun lapsi kokee olonsa turvalliseksi ja ymmärretyksi aikuisen kanssa, hän oppii luottamaan omiin tunteisiinsa ja ilmaisemaan niitä avoimesti.
 2. Tunteiden mallintaminen: Aikuiset ovat lapsille tärkeitä roolimalleja siinä, miten tunteita käsitellään ja ilmaistaan. Lapset oppivat aikuisen esimerkistä, miten erilaisia tunteita voi tunnistaa, nimetä ja käsitellä rakentavalla tavalla.
 3. Tunnesäätelytekniikoiden opettaminen: Aikuinen voi opettaa lapselle konkreettisia tapoja tunteiden säätelyyn, kuten syvään hengittämistä, mielikuvaharjoituksia tai ongelmanratkaisutaitoja. Nämä työkalut auttavat lasta hallitsemaan tunteitaan ja toimimaan asianmukaisesti erilaisissa tilanteissa.
 4. Empatian ja lohdutuksen tarjoaminen: Aikuisen tehtävä on tarjota empatiaa ja lohdutusta lapselle, kun hän käy läpi voimakkaita tunteita. Tämä auttaa lasta tuntemaan olonsa ymmärretyksi ja tuetuksi, mikä puolestaan vahvistaa hänen tunnesäätelytaitojaan.
 5. Sosiaalisten taitojen kehittäminen: Aikuisen avulla lapsi oppii sosiaalisia taitoja, kuten kuuntelemista, vuorovaikutusta ja konfliktinratkaisua.
 6. Itsetunnon vahvistaminen: Aikuisen kannustus, arvostus ja läsnäolo auttavat lasta kehittämään positiivista minäkuvaa ja vahvaa itsetuntoa. Kun lapsi tuntee itsensä arvokkaaksi ja hyväksytyksi, hänellä on paremmat edellytykset käsitellä tunteitaan ja kohdata haasteita.
 7. Resilienssin rakentaminen: Aikuinen voi auttaa lasta kehittämään resilienssiä eli kykyä selviytyä vastoinkäymisistä ja sopeutua muutoksiin. Tämä tapahtuu tukemalla lapsen tunnesäätelyä ja opettamalla ongelmanratkaisutaitoja.
 8. Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen: Jokainen lapsi on erilainen, ja heidän tunnesäätelynsä kehittyy eri tahtiin. Aikuisen tehtävänä on tunnistaa lapsen yksilölliset tarpeet ja tukea häntä niiden mukaisesti.
 9. Rajojen asettaminen: Aikuisten tulee asettaa rajoja lapsen käyttäytymiselle ja tunteiden ilmaisulle, jotta hän oppii, mikä on sopivaa ja mikä ei. Rajojen asettaminen auttaa lasta ymmärtämään sosiaalisia normeja ja kehittämään itsehillintää.
 10. Joustavuuden opettaminen: Aikuisten on tärkeää opettaa lapselle joustavuutta, eli kykyä mukautua erilaisiin tilanteisiin ja säädellä omaa käyttäytymistään sen mukaan. Joustavuus on olennainen tunnesäätelyn osa-alue, joka auttaa lasta sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin ja välttämään turhautumista.

Aikuisen rooli lapsen tunnesäätelyn tukemisessa on hyvin merkittävä. Vanhemmat, opettajat ja muut kasvattajat voivat vaikuttaa lapsen tunnesäätelyn kehitykseen tarjoamalla turvallisen ja kannustavan ympäristön, opettamalla konkreettisia tunteiden säätelyn keinoja, mallintamalla tunteiden käsittelyä ja tukemalla lasta hänen yksilöllisissä tarpeissaan. Näin lapsi saa parhaat mahdolliset eväät tunnesäätelyn taitojen kehittämiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Lapsen tunnesäätelyn ongelmat

Lapsen tunnesäätelyn ongelmat voivat ilmetä monin eri tavoin. Lapsi saattaa hyvinkin helposti pahoittaa mielensä ja pienetkin asiat aiheuttavat suurta surua ja pettymystä. Vaikeista tunteita toipuminen voi olla lapselle hyvin haastavaa ja toisten asemaan asettuminen vaikeaa. Lapsen tunnesäätelyn ongelmat voivat näkyä aggressiivisena käytöksenä ja vaikeutena hillitä omaa raivoa.

Lapsen tunnesäätely vaikuttaa merkittävästi lapsen hyvinvointiin, oppimiseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Lapsen suurille tunteille on aina olemassa jokin syy, kuten vaikeudet tunnesäätelyssä ja haastavan tunteen takana oleva tarve, kuten esimerkiksi tarve tulla ymmärretyksi.

Yleisiä tunnesäätelyn ongelmia:

 1. Voimakkaiden tunteiden hallinta: Jotkut lapset saattavat kohdata vaikeuksia voimakkaiden tunteiden, kuten vihan, surun tai pelon, hallinnassa. Tämä voi johtaa impulsiiviseen käyttäytymiseen, kuten aggressiivisuuteen tai vetäytymiseen.
 2. Tunteiden ilmaisun ongelmat: Lapsi saattaa olla kykenemätön ilmaisemaan tunteitaan asianmukaisesti, mikä voi johtaa väärinymmärryksiin tai konflikteihin muiden kanssa. Lapsi voi ilmaista turhautumistaan itkemällä sen sijaan, että puhuisi ongelmastaan. Aikuisen tarjoaman tuen ja esimerkin avulla lapsi oppii, että omista tunteita on tärkeä puhua, etteivät ne jää ”vangiksi” omaan kehoon. Lapsen on tärkeä huomata, kuinka omista tunteista puhuminen auttaa parantamaan omaa oloa.
 3. Epäasianmukainen tunnereaktio: Joskus lapsi saattaa reagoida tilanteisiin epäasianmukaisesti, esimerkiksi nauramalla vakavassa tilanteessa tai suuttumalla ilman selvää syytä.
 4. Tunteiden tunnistamisen vaikeudet: Lapsi voi kohdata haasteita tunnistaessaan omia tai toisten tunteita, mikä voi hankaloittaa sosiaalista vuorovaikutusta ja tunnesäätelyä. Tunteiden nimeäminen ja tunnistaminen aikuisen tuen avulla auttaa lasta tunnistamaan ensin omia tunteita, jolloin myös muiden tunteiden tunnistaminen käy pikkuhiljaa helpommaksi.
 5. Empatian puute: Jotkut lapset saattavat kohdata haasteita empatian kehittämisessä, mikä voi vaikeuttaa heidän kykyään ymmärtää ja reagoida toisten tunteisiin ja tarpeisiin.

Lapsen tunnesäätelyn ongelmat voivat johtua myös perinnöllisistä taipumuksista, varhaisista kokemuksista perheen sisällä, temperamentista tai erilaisista oppimisvaikeuksista. On tärkeää tunnistaa lapsen tunnesäätelyn haasteet ajoissa ja tarjota lapselle hänen tarvitsemaansa tukea.

Tunnesäätelyharjoituksia lapsille

Lapsen tunnesäätely vahvistuu, kun lapsi oppii aikuisen avulla tunnistamaan omia tunteitaan. Tunnesäätelyä harjoitellaan vahvistamalla lapsen myönteisiä tunteita ja opettamalla lasta huomioimaan kehon erilaisia tuntemuksia. Tunnesäätelytaidot vahvistuvat, kun lapsi kokee voivansa vapaasti ilmaista omia tunteitaan ilman arvostelua ja väheksyntää.

Tunnesäätelyn harjoittelu on tärkeä osa lapsen kehitystä, ja aikuiset voivat auttaa lasta kehittämään tätä taitoa monin eri tavoin:

 1. Tunteiden tunnistaminen: Auta lasta tunnistamaan ja nimeämään erilaisia tunteita. Voitte käyttää esimerkiksi kuvia, peiliä tai leluja apuna. Opeta lapselle, että kaikki tunteet ovat sallittuja ja normaaleja.
 2. Tunteiden ilmaiseminen: Rohkaise lasta ilmaisemaan tunteitaan turvallisesti ja sopivasti, esimerkiksi puhumalla, piirtämällä, kirjoittamalla tai näyttelemällä. Keskustelkaa yhdessä erilaisista tunteista ja niiden ilmaisutavoista.
 3. Kehon tuntemusten huomioiminen: Auta lasta tunnistamaan keholliset tuntemukset, jotka liittyvät erilaisiin tunteisiin. Esimerkiksi, miltä jännitys tuntuu vatsassa tai miten kädet puristuvat nyrkkiin vihan tunteen yhteydessä. Tämä auttaa lasta tunnistamaan tunteitaan ja oppimaan tunnesäätelyä.
 4. Hengitysharjoitukset: Opettakaa lapselle rauhoittavia hengitysharjoituksia, jotka auttavat häntä rauhoittumaan ja keskittymään tunteisiinsa. Voitte harjoitella syvää hengitystä, puhallusharjoituksia tai rentouttavia hengitystekniikoita.
 5. Opeta positiivista ajattelua: Kannusta lasta käyttämään myönteistä puhetta itseään kohtaan vaikeissa tilanteissa. Esimerkiksi, lapsi voi sanoa itselleen: ”Minä pystyn tähän” tai ”Hengitä, kaikki menee hyvin.”
 6. Ongelmanratkaisu: Harjoitelkaa yhdessä erilaisia ongelmanratkaisutaitoja, kuten erilaisten vaihtoehtojen pohtimista. Tämä auttaa lasta tunnistamaan ja käsittelemään tunteitaan, jotka liittyvät haastaviin tilanteisiin.
 7. Empatia ja sosiaaliset taidot: Keskustele lapsen kanssa muiden ihmisten tunteista ja tarpeista. Harjoitelkaa empatiaa, kuuntelemista ja vuorovaikutustaitoja, jotta lapsi oppii ymmärtämään ja kunnioittamaan toisten tunteita.
 8. Tärkeät rutiinit: Luo lapselle rutiineja, jotka auttavat häntä tuntemaan olonsa turvalliseksi. Rutiinit auttavat lasta ennakoimaan ja säätämään tunteitaan sekä kehittämään itsesäätelyn taitoja.
 9. Myönteisten tunteiden vahvistaminen: Keskity positiivisiin tunteisiin ja niiden jakamiseen lapsen kanssa. Voitte yhdessä muistella mukavia kokemuksia, nauttia yhteisestä ajasta ja juhlistaa onnistumisia.
 10. Vanhemman esimerkki: Lapset oppivat tunnesäätelyä aikuisen käyttäytymisen kautta. Ole tietoinen omasta tunnesäätelystäsi ja pyri käsittelemään tunteitasi rakentavasti.

Muista, että lapsen tunnesäätely kehittyy vähitellen, ja lapsen tarpeet ja kyvyt vaihtelevat iän ja kehitystason mukaan. Ole kärsivällinen ja kannustava, ja anna lapselle aikaa ja tukea näiden taitojen oppimiseen. Kehitä tietoisesti yhtä aikaa myös omia tunnesäätelyn taitojasi, niin voit entistä vahvemmin olla lapsen tukena tämän tärkeän taidon kehittymisessä. Ole armollinen tämän taidon kehittymisessä ensin itseäsi ja omaa oppimistahtiasi kohtaan, niin pystyt tarjoamaan lapsellekin empaattista ja ymmärtävää tukea silloin, kun lapsen tunteet kuohuvat yli.

Kiitos että kävit lukemassa artikkelin!

Tule seuraamaan postauksiani myös instagramin puolelle: lapsenkasvatus

Jätä kommentti