Arvioitu lukuaika: 15 minuuttia
, , ,

Lempeä kasvatus – näillä keinoilla onnistut!

Lempeä kasvatus – näillä keinoilla onnistut!

Lempeä kasvatus on kasvatustyyli, joka korostaa lapsen kunnioittamista, yhteyden vaalimista ja empaattista lapsen kohtaamista. Se pyrkii näkemään lapsen käytöksen taakse ja ymmärtämään lapsen tunteiden takana olevat tarpeet. Lempeä kasvatus auttaa vanhempia hyväksymään lapsen tunteet ja kehittämään kokonaisvaltaista ymmärrystä lapsen tarpeista ja kehityksestä.

Lempeä kasvatus on käytännössä lapsen puolella olemista ja lapsen kehityksen yksilöllistä arvostamista. Lapsen annetaan kehittyä ja oppia omaan tahtiin ilman paineen tunnetta jonkin tietyn taidon oppimisesta. Lapsen tunnetaitojen kehittämistä pidetään aikuisen näkökulmasta suuressa arvossa, lapsen kaikki tunteet hyväksytään ja autetaan lasta tunteiden säätelemisessä. Lempeä kasvattaja kehittää jatkuvasti tietoisella tasolla myös itseään ja tunnetaitojaan. Lisäksi lempeän kasvatustyylin omaava vanhempi on lempeä, myötätuntoinen ja armollinen myös itseään kohtaan.

Lempeä kasvatus edistää lapsen hyvinvointia, itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja. Se luo vahvan, turvallisen ja rakastavan perustan, jonka avulla lapsi voi kasvaa ja kukoistaa. Lempeä kasvatus ei tarkoita, että vanhempien tulisi olla täysin joustavia tai antaa lasten tehdä mitä tahansa, vaan se korostaa rakentavaa, myötätuntoista ja kunnioittavaa suhtautumista lapsen tarpeisiin ja tunteisiin. Lapsen ja vanhemman välinen kiintymyssuhde vahvistuu, kun arjessa toteutetaan lempeää kasvatusta.

Mitä lempeä kasvatus tarkoittaa?

Lempeä kasvatus tarkoittaa sitä, että lapsen kasvatuksessa korostuvat lapsen kunnioittaminen sekä halu ymmärtää lasta ja hänen tarpeitaan. Lempeä kasvatus korostaa lapsen tunteiden takana olevien tarpeiden huomioonottamista. Se myös edistää lapsen itsetuntemusta, tunneälyä ja sosiaalisia taitoja, tarjoten samalla vanhemmille keinoja tukea lasta myötätuntoisesti ja rakentavasti.

Lapsen kunnioittaminen on lempeän kasvatuksen peruspilari. Se tarkoittaa lapsen näkemistä yksilönä, jolla on omat ajatukset, tunteet ja tarpeet. Kunnioitus ilmenee kuuntelemisena, lapsen mielipiteiden ja toiveiden huomioon ottamisena sekä rehellisenä ja avoimena vuorovaikutuksena.

Yhteyden vaaliminen on olennainen osa lempeää kasvatusta. Se tarkoittaa läsnäolon, turvallisuuden ja tunneyhteyden luomista lapsen kanssa. Yhteinen aika, halaaminen, kuunteleminen ja kannustava puhetapa auttavat vahvistamaan yhteyttä lapseen ja tukemaan hänen kehitystään.

Käytöksen taakse näkeminen tarkoittaa lapsen käyttäytymisen ymmärtämistä kommunikointikeinona. Lempeä kasvatus pyrkii tunnistamaan lapsen tunteiden ja tarpeiden takana olevat syyt ja auttamaan häntä niiden ilmaisemisessa rakentavalla tavalla.

Lapsen tunteiden takana olevat tarpeet ovat usein fyysisiä, tunneperäisiä tai sosiaalisia. Lempeän kasvatuksen avulla vanhemmat voivat tunnistaa näitä tarpeita ja auttaa lasta tyydyttämään ne tavalla, joka edistää lapsen hyvinvointia ja kehitystä.

Lapsen tunteiden hyväksyminen on tärkeä osa lempeää kasvatusta. Se tarkoittaa lapsen tunteiden tunnustamista ja niiden ilmaisemisen sallimista ilman arvostelua, väheksyntää tai rangaistusta. Tällainen lähestymistapa auttaa lasta tunnistamaan ja käsittelemään tunteitaan rakentavalla tavalla.

Lapsen kokonaisvaltainen ymmärtäminen edellyttää vanhemmilta kykyä nähdä lapsi yksilönä, jolla on omat tarpeet, vahvuudet ja haasteet. Lempeä kasvatus pyrkii tukemaan lapsen kehitystä ja hyvinvointia huomioimalla hänen ainutlaatuiset ominaisuutensa ja tarjoamalla hänelle sopivia keinoja oppia ja kasvaa.

Miten olla lempeä vanhempi?

Lempeä vanhempi kuuntelee lasta aktiivisesti ja pitää aidon yhteyden merkitystä lapseen oleellisena kasvatuskeinona. Lempeänä vanhempana oleminen vaatii tietoista panostusta lapsen tarpeisiin ja tunteisiin, sekä omien toimintatapojen ja asenteiden arviointia.

Näin keinoilla kohti lempeää ja myötätuntoista vanhemmuutta:

 1. Kuuntele aktiivisesti: Pyri olemaan läsnä ja kuuntelemaan lapsesi ajatuksia, tunteita ja tarpeita. Anna hänen tietää, että häntä kuunnellaan ja hänen mielipiteillään on merkitystä. Aktiivinen kuuntelu luo pohjan luottamukselle ja avoimelle vuorovaikutukselle.
 2. Osoita empatiaa: Asetu lapsesi asemaan ja yritä ymmärtää hänen tunteitaan ja kokemuksiaan. Lapsen raivokohtaukset ovat lapsiperheissä tavallinen näky, mutta empaattinen lähestymistapa auttaa sinua tukemaan lapsesi tunne-elämää ja opettaa häntä ilmaisemaan itseään rakentavasti.
 3. Hyväksy lapsesi tunteet: Tunnista ja hyväksy lapsesi tunteet ilman arvostelua tai rangaistusta. Auta lastasi käsittelemään tunteitaan ja ohjaa häntä kohti parempaa käytöstä ja hyvinvointia.
 4. Ylläpidä yhteyttä: Vaali yhteyttä lapseesi viettämällä aikaa yhdessä, halaamalla ja keskustelemalla. Yhteys luo turvallisen perustan, jolta lapsesi voi tutkia maailmaa ja kehittää itseluottamusta.
 5. Näe käytöksen taakse: Yritä ymmärtää lapsesi käyttäytymisen taustalla olevat syyt ja tarpeet. Sen sijaan, että keskittyisit rangaistuksiin tai rajojen asettamiseen, pyri auttamaan lastasi ilmaisemaan itseään ja tyydyttämään tarpeensa rakentavalla tavalla.
 6. Kasvata itsetuntemusta: Tule tietoiseksi omista tunteistasi, reaktioistasi ja toimintatavoistasi. Vanhemman on tärkeä kehittää myös omia tunnetaitojaan ja harjoitella tunnistamaan, milloin omat tarpeet ja tunteet vaikuttavat vuorovaikutukseen lapsen kanssa.
 7. Pyydä anteeksi ja opi virheistä: Ole valmis myöntämään, kun teet virheitä ja pyydä lapseltasi anteeksi. Tämä opettaa lapsellesi, että kukaan ei ole täydellinen ja että virheistä voi oppia.

Nämä seitsemän vinkkiä auttavat sinua kehittymään lempeämmäksi vanhemmaksi ja luomaan lapselle myötätuntoisen, turvallisen ja rakastavan ympäristön.

Muista, että lempeä vanhemmuus on jatkuva oppimisprosessi, johon kuuluu sekä onnistumisia että haasteita. Ole kärsivällinen itsesi kanssa ja anna itsellesi armoa matkalla kohti lempeämpää vanhemmuutta. Matkan aikana saatat huomata, että myös oma hyvinvointisi ja tunneälysi kehittyvät. Opit käsittelemään omia tunteitasi ja tarpeitasi paremmin ja kommunikoimaan avoimesti ja rakentavasti perheesi kanssa. Lempeä vanhemmuus voi auttaa sinua luomaan vahvemman, kestävämmän ja täyttävämmän suhteen lapsesi kanssa, mikä tukee sekä sinun että lapsesi kasvua ja kehitystä pitkällä tähtäimellä.

Miten tuen lapsen tunnetaitojen kehittymistä?

Tunnetaitojen kehittäminen on olennainen osa lempeää kasvatusta sekä lapsen kasvua ja kehitystä. Lapsen tunnetaitojen kehittymistä tuetaan parhaiten olemalla itse mallina lapselle, nimeämällä tunteita ja opettamalla lapselle tunteiden säätelyä. Tunnetaitojen vahvistaminen auttaa lasta oppimaan paremmin tunnistamaan, ymmärtämään ja ilmaisemaan omia tunteitaan.

 1. Ole mallina: Lapsi oppii tunnetaitoja parhaiten seuraamalla aikuisen esimerkkiä. Ole tietoinen omasta tunneilmaisustasi ja pyri käsittelemään tunteitasi rakentavalla tavalla. Näytä lapsellesi, että on normaalia tuntea erilaisia tunteita ja että niiden kanssa voi oppia tulemaan toimeen.
 2. Tunnista ja nimeä tunteita: Auta lastasi tunnistamaan ja nimeämään erilaisia tunteita. Voit tehdä tämän keskustelemalla tunteista, lukemalla tunteita käsitteleviä kirjoja tai leikkimällä tunnepelejä. Tämä auttaa lasta ymmärtämään, että tunteet ovat normaali osa elämää ja että kaikkia tunteita on lupa ilmaista, käsitellä ja säädellä.
 3. Hyväksy ja ymmärrä lapsen tunnetta: Rohkaise lastasi ilmaisemaan tunteitaan ja vahvista niiden oikeutus. Sano esimerkiksi: ”Ymmärrän, että olet vihainen” tai ”On ihan normaalia tuntea itsensä surulliseksi.” Tällainen tuki auttaa lasta ymmärtämään, että hänen tunteillaan on merkitystä ja että niitä voi jakaa toisten kanssa.
 4. Opeta tunteiden säätelyä: Tunteiden säätely on tärkeä taito, joka auttaa lasta selviytymään vaikeista tilanteista ja kehittämään itsehillintää. Opeta lastasi hengittämään syvään, laskemaan kymmeneen tai keskustelemaan tunteistaan, kun hän on vihainen tai turhautunut. Tarjoa myös keinoja rauhoittumiseen, kuten musiikkia, piirtämistä tai ulkoilua.
 5. Harjoittele ongelmanratkaisua: Auta lastasi kehittämään ongelmanratkaisutaitojaan, jotta hän oppii selviytymään tunteita herättävistä tilanteista. Keskustele erilaisista vaihtoehdoista ja niiden seurauksista, ja rohkaise lasta tekemään päätöksiä ja ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan.

Nämä viisi keinoa auttavat sinua tukemaan lapsen tunnetaitojen kehittymistä ja edistämään hänen sosiaalista, emotionaalista ja kognitiivista kasvuaan. Tunnetaitojen kehittäminen auttaa rakentamaan lapsen itsetuntoa, empatiaa ja sosiaalisia taitoja, jotka ovat tärkeitä elämänlaadun ja onnellisuuden parantamiseksi. Muista, että tunnetaitojen kehittäminen on jatkuva prosessi, joka vaatii kärsivällisyyttä ja harjoittelua. Ole kannustava ja joustava sekä anna lapsen oppia omaan tahtiin. Tärkeintä on tarjota lapselle turvallinen ja rakastava ympäristö, jossa hän voi tutkia tunteitaan ja kehittyä niiden säätelemisessä.

Lempeä kasvatus on erinomainen lähestymistapa tunnetaitojen kehittämisen tukemiseen, sillä se korostaa lapsen tunteiden kunnioittamista, empaattista kohtaamista ja lapsen kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Kun pyrit lapsen kasvatuksessa lempeään vanhemmuuteen, voit luoda lapselle vahvan perustan, jolta hän voi oppia tunnistamaan, ilmaisemaan ja käsittelemään tunteitaan rakentavalla ja terveellä tavalla. Lapsen tunnetaitojen tukeminen on yksi tärkeimmistä tehtävistä vanhempana. Kun lapsi oppii tunnistamaan ja käsittelemään tunteitaan, hän saa paremmat valmiudet selviytyä elämän haasteista ja nauttia onnellisesta elämästä.

Mitä on lapsentahtinen kasvatus?

Lapsentahtinen kasvatus on pedagoginen lähestymistapa, joka korostaa lapsen omien tarpeiden, toiveiden ja tunteiden kuuntelemista sekä kunnioittamista. Lapsentahtisen kasvatuksen mukaan lapset ovat luonnostaan uteliaita, innokkaita oppimaan ja kehittämään taitojaan, kun heille tarjotaan turvallinen ja kannustava ympäristö. Lapsentahtisen kasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen itsetuntoa, itseluottamusta ja omatoimisuutta sekä edistää positiivista vuorovaikutusta perheenjäsenten välillä.

Lempeä kasvatus korostaa lapsentahtista, yksilöllistä lapsen kasvun ja kehityksen tukemista. Lapsentahtisessa kasvatuksessa hyväksytään lapsi juuri sellaisena kuin hän on ja tuetaan lapsen kasvua kohti omia vahvuuksia. Myös lapsen heikkoudet hyväksytään ymmärryksellä. Lapsentahtisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vanhemman pitäisi unohtaa itsensä ja keskittyä pelkästään lapsen tarpeiden täyttämiseen.

Näin toteutat lapsentahtista kasvatusta:

 1. Kuuntele ja havainnoi: Lapsentahtisessa kasvatuksessa vanhempi pyrkii kuuntelemaan lastaan herkällä korvalla ja havainnoimaan hänen viestejään. Lapsen nonverbaalinen viestintä, kuten eleet, ilmeet ja kehonkieli, antavat tärkeää tietoa hänen tarpeistaan ja mielialastaan. On tärkeää oppia tulkitsemaan näitä viestejä ja vastaamaan niihin empaattisesti.
 2. Anna valinnanvapautta: Lapsentahtinen kasvatus kannustaa lapsia tekemään itsenäisiä valintoja ja ottamaan vastuuta omista päätöksistään. Vanhempi voi esimerkiksi antaa lapsen valita päivän asun, leikin tai välipalan vaihtoehdoista. Valinnanvapauden avulla lapsi oppii arvioimaan omia tarpeitaan ja toiveitaan sekä kehittää päätöksentekokykyä.
 3. Vahvista lapsen tunteita: Tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen on tärkeä osa lapsen sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen tukemista. Lapsentahtisessa kasvatuksessa vanhempi vahvistaa lapsen tunteita ja auttaa häntä ymmärtämään ja sanoittamaan niitä. Myös negatiiviset tunteet, kuten suuttumus, pettymys ja pelko, ovat luonnollisia ja hyväksyttäviä.
 4. Ota lapsi mukaan päätöksentekoon: Lapsentahtinen kasvatus edellyttää lapsen osallistamista perheen päätöksentekoon ikätason mukaisesti. Lapselle voi antaa mahdollisuuden vaikuttaa esimerkiksi viikonlopun suunnitelmiin, ruokalistan valintaan tai kodin sääntöjen luomiseen.
 5. Ole joustava ja säädä tahtia: Lapsentahtisessa kasvatuksessa vanhempi pyrkii sopeutumaan lapsen tarpeisiin ja rytmiin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi lepohetkien ja aktiivisen toiminnan joustavaa ajoitusta tai etenemistä lapsen omassa tahdissa uusien taitojen oppimisessa. Joustavuus auttaa vanhempaa tunnistamaan lapsen yksilölliset tarpeet ja edistää hänen kehitystään.
 6. Kunnioita lapsen persoonaa: Jokainen lapsi on ainutlaatuinen yksilö omilla vahvuuksillaan, mieltymyksillään ja kiinnostuksen kohteillaan. Lapsentahtinen kasvatus rohkaisee vanhempaa kunnioittamaan lapsen persoonaa ja tukemaan häntä löytämään oman polkunsa.
 7. Tarjoa turvallinen ympäristö: Lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen edellyttää turvallista ja lämmintä ilmapiiriä, jossa lapsi tuntee olonsa hyväksytyksi ja rakastetuksi. Lapsentahtinen kasvatus pyrkii luomaan sellaisen ympäristön, jossa lapsi saa kokeilla, epäonnistua ja onnistua ilman pelkoa arvostelusta tai rangaistuksesta.
 8. Anna aikaa yhdessäololle: Laadukas aika yhdessä on tärkeä osa lapsentahtista kasvatusta. Se voi tarkoittaa yhteisiä leikkihetkiä, retkiä luontoon, perheen yhdessäoloa tai vaikkapa iltasatuhetkiä. Yhteinen aika vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä suhdetta ja luo pohjan luottamukselle ja avoimelle vuorovaikutukselle.

Lapsentahtinen kasvatus ei tarkoita, että lapsi saisi määrätä kaikista asioista tai että vanhempi ei asettaisi rajoja. Sen sijaan se korostaa lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimista, empatiaa ja vastavuoroista kunnioitusta. Lapsentahtisen kasvatuksen avulla vanhempi voi edistää lapsen kehitystä ja kasvua kohti itsenäistä ja vastuullista aikuisuutta.

Mitä tarkoittaa hyväksyvä kasvatusasenne?

Hyväksyvä kasvatusasenne korostaa lapsen tarpeiden, tunteiden ja ajatusten hyväksymistä ja arvostamista sellaisina kuin ne ovat. Hyväksyvä kasvatusasenne tarkoittaa lapsen kokemusten hyväksymistä ja ymmärtämistä. Se on perusta lapsen ja vanhemman väliselle positiiviselle vuorovaikutukselle, itseluottamukselle ja turvallisuuden tunteelle.

Hyväksyvän kasvatusasenteen keskeisiä piirteitä:

 1. Empaattinen kuuntelu: Hyväksyvä kasvatusasenne edellyttää vanhemmalta empaattista kuuntelua, joka tarkoittaa lapsen kokemusten ymmärtämistä ja niihin eläytymistä. Empaattisella kuuntelulla vanhempi osoittaa lapselle, että hänen tunteensa ja ajatuksensa ovat tärkeitä ja arvokkaita.
 2. Tunteiden vahvistaminen: Hyväksyvä kasvatusasenne rohkaisee vanhempaa vahvistamaan lapsen tunnetaitoja ja auttamaan häntä ilmaisemaan niitä. Tämä tarkoittaa sekä positiivisten että negatiivisten tunteiden hyväksymistä ja niiden käsittelyyn ohjaamista rakentavalla tavalla.
 3. Ei-tuomitseva asenne: Hyväksyvä kasvatusasenne korostaa vanhemman ei-tuomitsevaa asennetta lapsen käytöstä ja valintoja kohtaan. Sen sijaan, että vanhempi pyrkisi korjaamaan tai muuttamaan lapsen käyttäytymistä, hän pyrkii ymmärtämään lapsen näkökulmaa ja ohjaamaan häntä lempeästi kohti vastuullisia valintoja.
 4. Rajojen asettaminen rakkaudella: Hyväksyvä kasvatusasenne ei tarkoita rajojen puutetta tai sitä, että lapsen annettaisiin päättää kaikesta. Sen sijaan vanhempi asettaa lapselle selkeitä ja johdonmukaisia rajoja, jotka perustuvat kunnioitukseen, turvallisuuteen ja lapsen parhaaseen. Rajojen asettaminen tapahtuu lempeästi ja rakkaudella, ei pelon tai rangaistuksen kautta.
 5. Läsnäolo: Hyväksyvän kasvatusasenteen yksi tärkeä piirre on vanhemman läsnäolo lapsen elämässä. Tämä tarkoittaa aitoa kiinnostusta lapsen kokemuksista, ajatuksista ja tunteista sekä yhteisen ajan viettämistä laadukkaasti.
 6. Kehityksen tukeminen: Hyväksyvä kasvatusasenne kannustaa vanhempaa tukemaan lapsen kehitystä ja oppimista. Tämä tarkoittaa, että vanhempi pyrkii tunnistamaan lapsen yksilölliset vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja haasteet. Vanhempi tarjoaa lapselle mahdollisuuksia kokeilla, oppia ja kasvaa oman tahtinsa mukaan, samalla rohkaisten häntä kohtaamaan haasteitaan ja onnistumisiaan.
 7. Oma kasvu vanhempana: Hyväksyvä kasvatusasenne edellyttää myös vanhemman omaa henkistä kasvua ja itsetuntemusta. Vanhempi pyrkii tunnistamaan omat tunteensa, reaktionsa ja ajatusmallinsa, jotka vaikuttavat hänen suhteeseensa lapseen. Tämän tiedostaminen ja työstäminen auttaa vanhempaa reagoimaan lapsen tarpeisiin rakentavammin ja empaattisemmin.
 8. Myötätunto ja armollisuus: Hyväksyvä kasvatusasenne perustuu myötätuntoon ja armollisuuteen niin lapsen kuin vanhemmankin kohdalla. Vanhempi ymmärtää, että kasvu ja oppiminen ovat prosesseja, jotka sisältävät virheitä, epäonnistumisia ja haasteita. Myötätuntoisen ja armollisen asenteen avulla vanhempi luo ilmapiirin, jossa lapsi tuntee olonsa turvalliseksi, arvostetuksi ja rakastetuksi.

Hyväksyvä kasvatusasenne keskittyy lapsen tarpeiden, tunteiden ja ajatusten ymmärtämiseen ja hyväksymiseen. Se edistää lapsen itsetuntemusta, itseluottamusta ja sosiaalisia taitoja sekä vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. Hyväksyvän kasvatusasenteen omaksuminen auttaa vanhempaa tukemaan lapsen kehitystä ja kasvua kohti tasapainoista ja onnellista aikuisuutta.

Miten itsemyötätuntoa voi vahvistaa?

Lempeä kasvatus ei rajoitu pelkästään lapsen kasvatukseen, vaan se tukee myös vanhemman omaa kasvua. Lempeä kasvatus korostaa vanhemman itsemyötätunnon kehittämistä ja kokonaisvaltaista itsensä kehittämistä vanhempana. Itsemyötätunto tarkoittaa kykyä olla ystävällinen ja ymmärtäväinen itseä kohtaan erityisesti epäonnistumisia kohdatessa. Se on tärkeä taito vanhemmille, sillä lempeän kasvatuksen edellytyksenä on myös oman itsensä kohtelu armollisuudesta käsin.

Näillä keinoilla voit vahvistaa itsemyötätuntoasi:

 1. Havainnoi ajatuksiasi: Ole tietoinen itsekriittisistä ja tuomitsevista ajatuksista, jotka voivat heikentää itsemyötätuntoasi. Pyri tunnistamaan ja korvaamaan ne lempeämmillä ja kannustavammilla ajatuksilla, jotka osoittavat ymmärrystä ja arvostusta itseäsi kohtaan.
 2. Älä pelkää epäonnistua: Muista, että kaikki ihmiset kokevat epäonnistumisia, virheitä ja haasteita. Yhteisen inhimillisyyden tunnistaminen auttaa sinua suhteuttamaan omat kokemuksesi ja olemaan armollisempi itseäsi kohtaan.
 3. Harjoittele itsestä huolehtimista: Kehitä tapoja huolehtia itsestäsi fyysisesti, emotionaalisesti ja henkisesti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi riittävän levon, terveellisen ravinnon ja liikunnan lisäämistä omaan arkeen tai itselle mielekkäiden harrastusten ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä.
 4. Opettele rauhoittavia hengitysharjoituksia: Hengitysharjoitukset, kuten erilaiset hengitysharjoitukset, voivat auttaa rauhoittamaan mieltä ja kehoa sekä lisäämään itsemyötätuntoa. Harjoittele hengitystekniikoita päivittäin tai silloin, kun koet tarvetta tukea itsemyötätuntoasi.
 5. Kehitä myötätuntomeditaatiota: Myötätuntomeditaatio on harjoitus, jossa kehitetään myötätuntoa itseä ja muita kohtaan. Ohjatut meditaatioharjoitukset auttavat sinua pääsemään itsesi äärelle, jolloin kuuntelet paremmin omia tarpeitasi ja ajatuksiasi.
 6. Kirjoita itsellesi kirje: Kirjoita itsellesi kirje, jossa kannustat, lohdutat ja tuet itseäsi samalla tavalla kuin tekisit ystävällesi. Tämä auttaa sinua näkemään itsesi ystävällisemmässä ja armollisemmassa valossa.
 7. Pyydä tukea ja kannustusta: Jaa kokemuksiasi ja tunteitasi luotettavien ystävien, perheenjäsenten tai ammattilaisten kanssa. He voivat auttaa sinua näkemään tilanteen uudesta näkökulmasta, tarjota lohtua ja kannustaa sinua olemaan armollisempi itseäsi kohtaan.
 8. Vertaa itseäsi vain itseesi: Vältä vertaamasta itseäsi muihin ja keskity sen sijaan omaan kehitykseesi ja kasvuusi. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, ja omien vahvuuksien, saavutusten ja edistysaskelten arvostaminen auttaa sinua vahvistamaan itsemyötätuntoasi.
 9. Aseta realistisia odotuksia: Ota huomioon omat rajasi ja resurssisi asettaessasi odotuksia itsellesi. Realististen odotusten asettaminen auttaa sinua ymmärtämään, että et voi olla täydellinen joka tilanteessa ja että se on täysin inhimillistä.
 10. Harjoittele säännöllisesti: Itsemyötätunnon vahvistaminen on jatkuva prosessi, joka vaatii säännöllistä harjoittelua ja itsetutkiskelua. Ole kärsivällinen itsesi kanssa ja anna itsellesi aikaa kehittyä ja kasvaa.

Itsemyötätunnon kehittäminen on tärkeää paitsi oman hyvinvoinnin, myös lempeän kasvatusasenteen kannalta. Kun opit olemaan armollisempi ja ymmärtäväisempi itseäsi kohtaan, kykenet myös kohtaamaan lapsen myötätuntoisesti ja rakentavasti. Itsemyötätunnon vahvistaminen auttaa sinua luomaan turvallisen ja rakastavan ilmapiirin, jossa sekä sinä että lapsesi voitte kasvaa ja kukoistaa.

Kiitos että kävit lukemassa artikkelin!

Tule seuraamaan postauksiani myös instagramin puolelle: lapsenkasvatus

Jätä kommentti